Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych (ADO), które Pani/Pan przekazuje jest CSMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w ul. MARYNARKI POLSKIEJ 59 80-557 GDAŃSK. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą adresu email ado@amperfleet.pl
 • Celem zbierania danych a w szczególności ich przetwarzania w procesie rezerwacji, wynajmu lub sprzedaży samochodu wymagane są następujące dane osobowe klienta / kierowcy wynajmowanego pojazdu: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, NIP, nr prawa jazdy, data wydania / wygaśnięcia, kraj wydania, numer paszportu lub dowodu osobistego, data wydania / data ważności, kraj, w którym został wydany, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i adres hotelu / zamieszkania w Polsce.
 • W razie wypadku lub innych wykroczeń drogowych, zostaniesz również poproszony o przesłanie zdjęcia / kopii prawa jazdy oraz w niektórych przypadkach niektórych osobistych / wrażliwych informacji dotyczących stanu zdrowia kierowcy, które należy przekazać do towarzystwa ubezpieczeniowego lub właściwego organu.
 • Powyższe dane osobowe są zbierane w formie pisemnej i wysyłane pocztą, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, dzwoniąc do centrum rezerwacji telefonicznej, do obsługi klienta, pomocy drogowej, komunikując się z klientami, współdziałając z różnymi beneficjentami i oddziałami, w tym innymi przedsiębiorstwami.
 • Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, automatycznie zbieramy informacje anonimowo za pomocą plików cookie. Pliki cookie mogą również wpływać na reklamy wyświetlane w Internecie, aby były bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań. Gromadzone dane są następujące: Szybkość połączenia, adres IP, urządzenie identyfikacyjne, system operacyjny, typ przeglądarki, identyfikatory urządzenia mobilnego, obszar geograficzny, data i godzina, funkcje używane w naszej witrynie oraz wszelkie rezerwacje, aktualizacje, formularze lub inne transakcje za pośrednictwem naszej witryny.
 • Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się z godnością i poszanowaniem Pani/Pana praw.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie w/w usług.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w przypadkach:
  • posiadania zgody osób, których dane dotyczą
  • gdy zachodzi inna przewidziana prawem przesłanka uprawniająca do przekazania danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być również inni zaufani partnerzy CSMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA świadczący usługi wspomagające prowadzaną działalność np.: biuro księgowe, usługi prawne, usługi informatyczne etc. Przekazanie danych podmiotom zewnętrznym następuje na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów prawa.
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na twoją szczególną sytuację
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody
 • oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu www.amperfleet.pl/regulamin, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.